Tilstandsrapport NS 3424 / 3600

  • En tilstandsrapport skal være basert på en grundig befaring av boligens tekniske tilstanden.
  • Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. Tilstandsrapporter skal også beskrive tilstandssvekkelser i byggverk.
  • En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.
  • Tilstandsrapport inneholder ikke arealmåling.

Tilstandsrapport våtrom

Tilstandsanalysen går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning, som for eksempel våtrommet. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider.

Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Tilstandsanalysen er i stor grad lik en boligsalgsrapport, men skiller seg fra denne ved at det i en boligsalgsrapport legges spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er relevante ved eierskifte og at det i tilstandsanalysen ikke er medtatt en verdiberegning

Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån, der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Slik boligmarkedet er i dag er «holdbarheten» for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 måneder, bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

NÆRINGSTAKST

Private nærings eiendommer, offentlig, næringstomter, landbruk.

Taksering av næringseiendom er noe forskjellig fra taksering av boligeiendom, da avkastningen som eiendommen gir er vesentlig for selve verdifastsettelsen. Taksering av næringseiendom er i større grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativt bruk osv.

Taksering av næringseiendom skjer i samarbeid med kjøper/selger. Vi har lang erfaring og kjenner markedet meget godt, spesielt i Vestfold.

Skadetakst

Har du oppdaget en skade på boligen eller eiendommen?  Når du får skade på eiendom, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Vi er medlem av Norges Takseringsforbund  og  har spesialisert oss innen skadevurdering av eiendom.

Våre skadetakstmenn er vant til å møte kundene i situasjoner som kan oppleves dramatiske. Kunden har ofte sterke følelser i forbindelse med verdier som står på spill. I slike situasjoner blir en takstmanns rolle en uavhengig tredjepart en viktig part for skadelidte og riktig oppgjør og reparasjon.

Etter at takstmannen har tatt en grundig skadevurdering av eiendommer er det forsikringselskapet som tar seg av saken.  Ved spesielt kompliserte saker, får våre takstmenn oppgaven med å følge opp saken.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

De økonomiske konsekvensene av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Forhåndstakst

Forhåndstakst utføres iht. NTs regler, NS3451 og NS 3940.

Forhåndstakst er den taksten som benyttes på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger blir bemerket i denne forhåndstaksten. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat.

Forhåndstak er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskriver jeg hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår.Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

De oppførte verdier er en forhåndstakst av et ikke ferdig resultat.

Forhåndstaksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m.

En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Landbrukstakst

Driver du landbruk i dag og skal melde om eierskifte i familien, selge eller ta opp lån? Da kan vi hjelpe deg. Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom og baseres på eiendommens bestanddeler. En verdivurdering er nyttig for ulike som formål, som eierskifte, salg og lån.

Vi i Vestfold Takstsenter As vet at hver eiendom er forskjellig, både i bygningsmasse og kompleksitet i drift, og må derfor vurderes med forskjellige metoder. Grunnen til dette er fordi jord og skogsbruksareal bruker bruksverdi eller avkastningsverdi, mens bygninger beregnes på nedskrevet kostnadsverdi.

Ved salg som trenger konsesjonsbehandlig eller ved opptak av lån er det konsesjonsloven og rundskriv fra landbruks og matdepartementet, sammen med markedsverdi som styrer verdivurderingen.

Uansett hva deres formål med verdisetting av landbrukseiendommer skulle være kommer en grundig verdivurdering godt med for eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi.

BYGGELÅN / BYGGELÅNSOPPFØLGING

Vestfold Takstsenter AS utfører tilstandsrapport i Vestfold.

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom.

Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en Teknisk verdiberegning. Eiendomsdataene – opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen.

KONTAKT OSS

Vestfold Takstsenter AS

Telefon:
(+47) 901 94 501

E-post:
post@vestfold-takst.no

Adresse:
Industriveien 2, 3174 Revetal

Åpningstider:
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00